Fangster

Løpende registrering av fangstene gjennom hele sesongen gir fiskerne en god indikasjon på variasjonen i innsiget av laks, og også variasjonene i forholdene i elva.

En aktiv og oppdatert laksebørs er derfor et av de viktigste midlene for å fortelle fiskerne når det er fisk på gang, og når forholdene ligger godt tilrette for å ta seg en tur på elva.

ØJFF tar sikte på å holde laksebørsen løpende oppdatert gjennom hele sesongen, men er selvsagt avhengig av at fiskerne rapporterer inn sine fangster etter hvert som de lander laks.

Vi henstiller til alle om å gjøre dette, også de som har årskort. Først da vil en laksebørs være interessant sett fra en fiskers synspunkt.

Vi vil understreke at de fangstene som registreres på ØJFF’s laksebørs, kun gjelder fisk tatt på fiskegrunnene tilhørende Hellefossen Elveeierlag nedstrøms Hellefossen, samt fisk tatt i Nedre Eiker på fiskegrunnene som disponeres av Nedre Eiker Laksegruppe (grønn sone).

Fisk som er tatt på ÅOFF sine områder oppstrøms Hellefossen, er ikke med.

 

Trykk her for laksebørsen